گارگاه های برگزار شده

شرکت نقش پراش صنعتی اصفهان برگزار می کند:

……………………………………………
تحلیل کمی الگوی پراش پرتو ایکس(XRD)
به روش ریتولد (Rietveld)

……………………………………………
کـارگـاه آمـوزشـی یک روزه : 96/2/26

دانلود معرفی نامه کارگاه آموزشی


 


شرکت نقش پراش صنعتی اصفهان برگزار می کند:

……………………………………………
شناسایی فاز به روش پراش پرتو ایکس XRD
آموزش نرم افزار X’Pert HighScore Plus
……………………………………………
کـارگـاه آمـوزشـی یک روزه :95/11/28

دانلود معرفی نامه کارگاه آموزشی


 


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان برگزار می کند:
……………………………………………
شناسایی فاز به روش XRD
آموزش نرم افزار X’Pert HighScore Plus
……………………………………………
کـارگـاه آمـوزشـی یک روزه

دانلود معرفی نامه کارگاه آموزشی


 


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان برگزار می کند:
……………………………………………
آنالیز کمی به روش XRD
……………………………………………
کـارگـاه آمـوزشـی یک روزه

دانلود معرفی نامه کارگاه آموزشی