کارگاه های جاری

 


شرکت نقش پراش صنعتی اصفهان برگزار می کند:

……………………………………………
شناسایی فازی به روش XRD

آموزش نرم افزار X’Pert HighScore Plus

4 مردادماه 1397
……………………………………………
کـارگـاه آمـوزشـی یک روزه

دانلود معرفی نامه کارگاه آموزشی