تقاضای برگزاری کارگاه

به منظور برگزاری کارگاه های تخصصی اشعه ایکس می توانید درخواست خود را از طریق ایمیل info@xrdini.com ارسال نمایید. پس از دریافت تقاضا و بررسی اولیه، برای چگونگی اجرای کارگاه با شما تماس گرفته خواهد شد.