از طریق ایمیل info@xrdini.com می توانید با ما در ارتباط باشید. برخی از خدمات مشاوره ای به صورت زیر است:

– تحلیل الگوی XRD (کمی و کیفی)

– انتخاب شرایط مناسب آزمون (نمونه سازی، دستگاه مناسب و …)

– طراحی آزمون

– کاربردهای مختلف اشعه ایکس در شناسایی مواد (XRF، SCXRD، XRR، GIXRD، XPS، SAXS، WAXS)